Άγιοι Θεόδωροι

+30 697 704 3165

Αγροτικός Ελαιουργικός Συν/σμος Φαλάνθης

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΛΑΝΘΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.  2725 041567